assessment center/ development center

   

   Assessment Center jest najbardziej wiarygodną metodą selekcji, ponieważ daje najpełniejszy obraz kompetencji kandydatów na dane stanowisko pracy. Wykonując assessment wykorzystujemy takie metody jak: odgrywanie ról, in - basket, prezentacje, wywiady indywidualne, studium przypadku, dyskusje grupowe oraz testy psychometryczne.

   Nasze działania każdorazowo są „ szyte na miarę”, tzn. dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego profilu zawodowego.

   Development Center koncentruje się na mocnych stronach pracowników oraz obszarach wymagających udoskonalenia. Metoda ta pokazuje potencjał rozwojowy oraz umiejętności pracowników, przez co ma ona ogromny wpływ na wzrost motywacji pracowników do rozwoju w strukturach firmy.

   AC oraz DC to techniki, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych.

Nasi trenerzy podczas sesji poddają analizie:
• potencjał pracowników bądź kandydatów,
• wiedzę,
• predyspozycje osobowościowe,
• umiejętności potrzebne do efektywnego funkcjonowania na danym stanowisku.

Zarówno AC jak i DC są nieocenionymi metodami przy takich działaniach jak:

• rekrutacja,
• budowanie ścieżki kariery,
• określanie potrzeb szkoleniowych,
• ocena okresowa.